Autorská práva

Používání údajů a informací uveřejněných na této stránce podléhá autorské ochraně podle platných právních předpisů na území Slovenské republiky.

Všechna práva jsou vyhrazena. Jakékoliv použití nebo úprava internetové stránky je zakázána. Porušení tohoto zákazu může mít za následek právní následky. Kopírování, rozšiřování, zpracovávání, překládání, napodobování, vystavování a přenášení textů, fotografií, log, grafických prvků, ochranných známek, ať už v celku nebo jednotlivě, podléhá souhlasu autora.

Tato internetová stránka obsahuje údaje a informace ze zdrojů partnerů uvedených na této stránce. Proto i Slovenský dom Centrope není odpovědný za správnost informací publikovaných na této stránce.

Obsah této stránky je průběžně aktualizován. Slovenský dom Centrope si vyhrazuje právo měnit obsah této internetové stránky.