Turistický portál Tourcentrope > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri vyplňovaní formulárov na stránke www.tourcentrope.eu ste poskytli svoje osobné údaje podľa ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Slovenský dom Centrope si uvedomuje dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie Slovenského domu Centrope o ochrane osobných údajov

Slovenský dom Centrope (ďalej iba SDC) spracováva osobné údaje osôb alebo firiem zaregistrovaných prostredníctvom stránok www.tourcentrope.eu, tiež všetky údaje získané z dotazníkov, nástrojov na meranie návštevnosti stránok a to po dobu neurčitú až do odvolania súhlasu zaregistrovanou fyzickou alebo právnickou osobou. Osoby poskytujúce údaje berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a SDC poskytnuté údaje zlikviduje.

SDC ako prevádzkovateľ stránok www.tourcentrope.eu týmto informuje subjekty poskytujúce informácie, že všetky údaje získané hore uvedenými spôsobmi považuje za dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu podľa zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. SDC prehlasuje, že nebude poskytnuté údaje predávať alebo akýmkoľvek spôsobom šíriť iným subjektom.