Turistický portál Tourcentrope > Podmienky používania

Autorské práva

Používanie údajov a informácií uverejnených na tejto stránke podlieha autorskej ochrane podľa platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.

Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie alebo úprava internetovej stránky je zakázané. Porušenie tohto zákazu môže mať za následok právne následky. Kopírovanie rozširovane, spracovávanie, prekladanie, napodobňovanie, vystavovanie a prenášanie textov, fotografií, log, grafických prvkov, ochranných známok či už v celku alebo jednotlivo podlieha súhlasu autora.

Táto internetová stránka obsahuje údaje a informácie zo zdrojov partnerov, uvedených na tejto stránke. Preto aj Slovenský dom Centrope nie je zodpovedný za presnosť informácií publikovaných na tejto stránke.

Obsah tejto stránky je priebežne aktualizovaný. Slovenský dom Centrope si vyhradzuje právo meniť obsah tejto internetovej stránky.